ผู้นำและการสร้างทีม

 

  การที่จะสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นในธุรกิจเครือข่าย เราจะต้องเป็นวงกลมคุณภาพและส่งต่อความรู้ทัศนคติ ทักษะ และอุปนิสัยที่ถูกต้องไปยังองค์กรได้ ซึ่งจะเกิดการแตกตัวขององค์กรเกิดขึ้น ดังนั้นเราขอเรียกคนที่เป็นวงกลมคุณภาพนี้ว่า ” ผู้นำ “

 10 องค์ประกอบของผู้นำ เครือข่าย

/  เพราะผู้นำ คือ คนที่ทำตามหน้าที่

/  เพราะผู้นำ คือ คนที่มีทัศนคติที่ถูกต้อง

/  เพราะผู้นำ คือ คนที่มีทักษะในการส่งต่อ ธุรกิจและวิธีการได้อย่างดีเยี่ยม

/   เพราะผู้นำ คือ คนที่มีอุปนิสัยของการทำตามหน้าที่

/   เพราะผู้นำ คือ คนที่ ทำตนเป็นแบบอย่างให้กับองค์กร

/   เพราะผู้นำเป็นคนที่เป็นนักสร้างสายสัมพันธ์

/  เพราะผู้นำเป็นคนที่ใช้ระบบ ขับเคลื่อนธุรกิจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์

/  เพราะผู้นำ คือ คนที่มีเป้าหมายชีวิตชัดเจน

/  เพราะผู้นำ คือ คนที่ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

/  เพราะผู้นำเป็นสุดยอดนักสื่อสาร นักโน้มน้าวและจูงใจคน

 

ผู้นำไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียว ไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์แต่เกิดจากการฝึกฝน และพัฒนาตน

 

หลักการ l o v e

L= Leader (ผู้นำ)

O = Organize (องค์กร)

V = Volume (ยอดขาย)

E =Earning  (ผลกำไร)

 

ผู้นำขอให้เกิดองค์กร และองค์กรนำมาซึ่งยอดขาย ยอดขายทําให้เกิดผลกำไรและคอมมิชชั่น ดังนั้นถ้าต้องการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในธุรกิจ โดยที่สามารถผ่อนแรงได้เราจะต้องสร้าง ” ผู้นำ ”

 

จงใช้ ” ระบบ “ สร้างผู้นำ เพราะระบบคือ เครื่องมือในการผ่อนแรงที่ทรงพลังที่จะทำให้เกิดการส่งต่อ

ความรู้ ทัศนคติ ทักษะการทำงาน และอุปนิสัยที่ถูกต้องส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

 

ผู้นำ 5 ระดับ  (Five level of leadership)

เป็นแบ่งผู้นำออกเป็น 5 ระดับ โดย

ดร.จอห์นซี แม็กซ์เวลล์ กูรู ด้านการพัฒนาผู้นำระดับโลก

  1. ” ผู้นำโดยตําแหน่ง ” หมายถึง การที่คุณเป็นผู้นำโดยที่ คุณ ทำให้คนทำตามคุณเพราะ คุณอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงาน
  2. ” ผู้นำสายสัมพันธ์ ” หมายถึง ผู้นำที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับ องค์กรและทีมงานทำให้คนในองค์กรอยากที่จะร่วมงาน คนจะตามเราเพราะเรามีสายสัมพันธ์ที่ดี
  3. “ ผู้นำแบบอย่าง “ หมายถึง ผู้นำที่ทำให้ดูตามแบบอย่างคนจะทำตามคุณ  เพราะคุณเป็นแบบอย่างขององค์กรที่ดี
  4. ” ผู้นำนักถ่ายทอด ” หมายถึง ผู้นำที่สามารถถ่ายทอดความรู้ความคิดประสบการณ์ของตนให้กับผู้อื่นได้ คนจะทำตามคุณ  เพราะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากคุณ
  5. ” ผู้นำนักสร้างผู้นำ ” หมายถึง ผู้นำที่สามารถสร้างผู้นำได้คนจะทำตามคุณ เพราะคุณคือผลลัพธ์

 

ระดับผู้นำของนักธุรกิจเครือข่าย ก็แบ่งออกเป็น 5 ประเภทเช่นเดียวกัน ซึ่งแต่ละ ประเภทนั้น ก็จะส่งผลต่อระดับของรายได้เช่นกัน

  1. สมาชิกระดับนี้อาจจะมีตำแหน่งทางธุรกิจแล้วเบื้องต้น แต่จะยังไม่มีความเป็นผู้นำอย่างเต็ม 100% เป็นการเข้ามาสู่ธุรกิจ และเริ่มเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
  2. แม่ทีมระดับนี้เข้าใจว่าตนเองเป็นผู้นำ แต่ยังขาดองค์ประกอบที่ครบถ้วนทำงานโดยมองไปที่ ส่วนทีม ของตนเองเป็นหลักขาดการมองไปที่ภาพรวมขององค์กร แต่กลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นผู้นำเช่นกัน แต่ยังเป็นผู้นำไม่เต็มขั้น
  3. ผู้นำทีมระดับนี้จะถือว่าเป็นผู้นำขั้นมาตรฐานซึ่งมีการเรียนรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจมีทัศนคติที่ถูกต้อง มีทักษะการทำงานที่ดีเยี่ยม มีการทำตามหน้าที่ สามารถครองงานครองตนครองใจคนได้
  4. ผู้บริหารทีมระดับนี้จะเป็นผู้นำที่มีทักษะเหมือนกับผู้นำประเภทที่ 3 แต่จะมีเป็นนักบริหารองค์กรหลาย ๆองค์กรที่อยู่ภายใต้องค์กรของตน และสามารถถ่ายทอดสอนงานให้กับองค์กรของตนได้
  5. ผู้บริหารระบบระดับนี้จะสามารถที่จะสร้างระบบพัฒนาสมาชิกเป็นขององค์กรของตนได้ เเละใช้ระบบ

แกนกลางของบริษัทในการพัฒนาองค์กรได้อย่างดีเยี่ยมจนเกิดผลลัพธ์ในการส่งต่อ และเกิดผู้นำในองค์กรเกิดขึ้น

 

การสร้างทีม(Team building)

 

คำว่า  ” ทีม “ มีความหมายสำคัญมาก ต่อความสำเร็จในธุรกิจ

และมีคำคำหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับคำว่าทีม มากคำนั้นคือคำว่า

” ทิศทางเดียวกัน ” (Direction)

/ เป้าหมายเดียวกัน

/ วิธีการเดียวกัน

/ ระบบเดียวกัน

/ วัฒนธรรมเดียวกัน

/ ความเชื่อเหมือนกัน

 

จำเอาไว้ว่า ทีมชนะเราชนะ  

ทุกคน คือ ส่วนสำคัญของทีม

ทีม ” โต ” เพราะเราทีม ” ตก ” เพราะเราเราต้องสร้าง” โมเมตัม ” ให้กับองค์กร

คนหลายๆคนมารวมกันกลายเป็นทีม ทีมหลายๆทีมรวมกันกลายเป็นองค์กร

หลายองค์กรรวมกันกลายเป็นบริษัท

 

ทีมเป็นศูนย์รวมของคนหลายคนที่มีความแตกต่างทั้งความรู้ การศึกษา ประสบการณ์ วิธีการ อุดมการณ์

และความเชื่อที่เวิร์คหรือประสบความสำเร็จนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเป็นทีมที่ไม่ได้มีความแตกต่าง แต่เป็นทีมที่ทุก ๆ คนที่อยู่ในทีมยอมที่จะปรับตัวรับฟังความคิดเห็นเพื่อนร่วมทีม ไม่ยึดตนเองเป็น “แกน” มีสปิริต ที่จะ เสียสละเพื่อทีมและองค์กร เพราะธุรกิจเครือข่ายนั้น ถ้าความสำเร็จขึ้นอยู่กับตัวคุณเพียงแค่คนเดียว คุณจะยึดที่ความเชื่อ ประสบการณ์ อุดมการณ์ วิธีการของคุณเป็นแกนนั้นคงไม่ใช่ปัญหา แต่การสร้างความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายนั้น มันใช้พลังของความเป็นทีมไม่ใช่ One Man Show ดังนั้นคุณต้องยึดที่แกนกลางของทีม แล้วทำอย่างไรให้แกนกลางของทีมนั้นเข้ากัน เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแกนกลางขององค์กร และทำให้แกนขององค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแกนของบริษัท

 

การที่จะนำทีมให้ประสบความสำเร็จ นั้น ความยากไม่ใช่อยู่ที่การเอาชนะ หรือการพิชิตเป้าหมาย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างแรก คือ คุณต้องทำให้ทุกคนในทีมมีแกนเดียวกัน ตั้งแต่บริษัทองค์กร ทีม  เเละตัวเรา

 

คุณเคยเห็นทีมฟุตบอลรวมดาวคนเก่งหลายหลายคนมาอยู่ในทีมเดียวกันหรือไม่ ใคร ๆ ก็คิดว่าทีมนี้น่าจะเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมและสามารถที่จะคว้าแชมป์ได้ แต่ปรากฏว่า พอลงสนามเข้าแข่งขันจริงแล้วพบว่าทีมนี้กลับไม่ประสบความสำเร็จ สาเหตุเพราะต่างคนต่างเก่ง ต่างคนต่างเล่น ต่างคนต่างคิด ที่แกนของตนเป็นหลักขาดการมองไปที่เป้าหมายของทีมไม่สามารถผสานพลังขององค์กรให้เกิดการรวมกันเป็นเนื้อเดียวได้ **

เพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่า อะไรคือหัวใจสำคัญที่สุดในการที่จะทำให้ทีมชนะ คำตอบคือ ” มีเเกนเดียวกัน “

แกนของเป้าหมาย วิธีการ ระบบวัฒนธรรมและความเชื่อเดียวกัน

 

พลังของทีม คือ พลังมหาศาลในการที่จะทำให้เกิดการสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้น ขอให้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน มีความเชื่อเหมือนกัน รักกันสามัคคีกันแล้วช่วยกันเป็นส่วนสำคัญของทีม ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนา ผมเชื่อว่า ความสำเร็จจะบังเกิดขึ้นกับคุณ พิมพ์ของคุณ องค์กรของคุณ และบริษัทของคุณ

 

บทความ

  โดย ดร.ประกาสิต  เลิศมุกดา

Leave a Response